STRONA TYLKO DLA DOROSŁYCH
UWAGA ! TA STRONA ZAWIERA TREŚCI EROTYCZNE !
Jeśli nie ukończyłeś 18-go roku życia, nie chcesz oglądać tego typu treści lub jest to niezgodne z prawem twojego kraju, nie wolno Ci wchodzić dalej !
Szox.pl - Portal dla dorosłych

Regulamin


§ 1 Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w serwisie internetowym www.szox.pl i dotyczy wszystkich zarejestrowanych i nie zarejestrowanych użytkowników serwisu. Określa prawa i obowiązki użytkowników.

§ 2 Usługi

1. Korzystanie z Serwisu www.szox.pl jest bezpłatne i dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Użytkownika z podaniem nicka (pseudonimu) i adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłane hasło/klucz aktywujący.

§ 3 Użytkownicy

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
2. Każdy Użytkownik uczestniczy w życiu serwisu na własną odpowiedzialność.
3. Poprzez uczestnictwo w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na :

a)  gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu (w tym w szczególności w celach marketingowych);
b)  bezpłatną publikację i prezentację swych materiałów (w tym prywatnych zdjęć) zgodnie z ograniczeniami ustawionymi prze publikującego;
c)  otrzymywanie informacji handlowej od Administratorów oraz partnerów i kontrahentów Administratorów w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Równocześnie Administratorzy zapewniają, iż otrzymywana informacja handlowa będzie zgodna z profilem serwisu.

4. Użytkownik może w dowolnym momencie dodawać, zmieniać bądź usuwać zdjęcia opublikowane w swoim profilu.
5. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe podane podczas rejstracji.
6. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach Serwisu zabrania się umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem, oraz uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.
7. Użytkownik zobowiązuje się do :

a)  przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b)  poszanowania praw innych Użytkowników serwisu www.szox.pl.

8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.szox.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

§ 4 Usuwanie zdjęć

1. Zamieszczone zdjęcie może zostać usunięte z serwisu jeżeli :

- zdjęcie zawiera adres innej strony internetowej;
- zdjęcie pochodzi z innej strony internetowej;
- na zdjęciu widnieją dzieci;
- jest bardzo niskiej jakości;
- narusza prawa osób trzecich;
- zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
- zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników serwisu lub innych osób;
- jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
- przedstawia obrazy nie związane z użytkownikiem - www.szox.pl nie jest hostingiem zdjęć;

2. Administrator lub Moderator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia zdjęć.
3. Od usunięcia zdjęcia z serwisu odwołania nie ma.

§ 5 Załoga (Administratorzy i Moderatorzy)

1. Administrator lub Moderator może usunąć z serwisu dodane przez użytkownika zdjęcia lub inne materiały bez podania przyczyn jeśli nie spełniają one warunków zawartych w § 4.
2. Z tych samych przyczyn Administrator lub Moderator ma prawo założyć blokadę na konto Użytkownika na skutek działań godzących w zasady określone niniejszym Regulaminem. Termin upłynięcia blokada ustalany jest przez Administratora lub Moderatora, stosowane są również blokady bezterminowe.
3. Administrator i Moderator nie są zobowiązani do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji zdjęcia lub blokadzie konta Użytkownika.
4. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu zdjęć bądź blokadzie konta Użytkownika odwołanie nie przysługuje.

§ 6 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy  użyciu hasła danego Użytkownika.
3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w życiu serwisu, chyba że są one skutkiem umyślnych działań Administratorów.

§ 7 Likwidacja konta

1. Administrator lub Moderator może usunąć konto bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika jeśli :

- Użytkownik nie stosuje się do § 4 pkt 1,
- Użytkownik na forum, w opisach swoich materiałów, wiadomościach lub komentarzach dodaje linki kierujące do innych serwisów,
- Użytkownik zakłąda konto w celu uzyskania korzyści majątkowych za pośrednictwem serwisu (pięniądze, doładowania, reklama innych serwisów itp) za udostępnienie swoich materiałów,

2. W razie likwidacji konta wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. Załoga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, lecz o każdej zmianie Załoga zobowiązuje się powiadomić Użytkowników.


Jeśli zapoznałeś się z powyższym regulaminem i w pełni go akceptujesz możesz przejść do rejestracji.